aanbodnet

Algemene voorwaarden

Aanbodnet.nl - Algemene voorwaarden

aanbodnet.nl is een online platform
aanbodnet.nl functioneert als een gebruikersvriendelijk laagdrempelig web platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. aanbodnet.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan aanbodnet.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

aanbodnet.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. aanbodnet.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart aanbodnet.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend
aanbodnet.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden via een persoonlijk bericht of via e-mail. Een enkel bod is niet bindend en verplicht u niet tot aan- of verkoop. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan twee maanden

Gebruik van de (inhoud van) de website van aanbodnet.nl
aanbodnet.nl promoot de aanbodnet.nl website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. aanbodnet.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van aanbodnet.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van aanbodnet.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is wel toegestaan om (hyperlinks naar) aanbodnet.nl advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van aanbodnet.nl.


Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
Aanbodnet.nl is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
Aanbodnet.nl is niet verantwoordelijk voor (foto)materiaal wat aangeleverd wordt bij de advertentie.Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van aanbodnet.nl

aanbodnet.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van aanbodnet.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van aanbodnet.nl, onverminderd het recht van aanbodnet.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. aanbodnet.nl kan onder meer - doch niet uitsluitend - één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing): - Verwijdering van verboden advertentie(s) zonder enige vorm van tegemoetkoming
- Schorsing van het account,
- Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden waaronder politie, justitie en rechthebbenden.

Voorbeelden van overtredingen van de voorwaarden zijn:
- Advertenties waarin geen concreet product wordt aangeboden,
- Advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
- (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst,
- Advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
- Advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
- Gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen middels email.

Bindend advies
Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die aanbodnet.nl zelf onderneemt om de aan aanbodnet.nl verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van aanbodnet.nl, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of aanbodnet.nl een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.